Struktur Organisasi

Identitas Sekolah
1. Nama Sekolah                                    : SMA Wachid Hasyim 2 Taman
2. Alamat Sekolah                                  : Jl. Raya Ngelom 86 Taman Sidoarjo Jawa Timur Telp.   (031)7881734  Kode Pos 61257
3.   Sekolah dibuka                                 : 1970
4.   Izin Pendirian Sekolah                   : No. 03885/I04.7.4/97
5.   Nomer Sekolah                                 : E.03144001
6.   Waku Penyelenggaraan                  : Pagi
7.   Tempat Penyelenggaraan               : Jl. Raya Ngelom 86 Taman
8.   Status Sekolah                                  : Terakreditasi  “A”

Yayasan Penyelenggara :
Nama Yayasan                                        : Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma’arif
Alamat                                                      : Jl. Raya Ngelom 86 Taman
Akte Pendirian                                        :
Nomor Telepon                                       : (031) 7874045
Kecamatan                                               : Taman
Kabupaten                                               : Sidoarjo
Nama Ketua Yayasan                             : Ir. H. Ahmad Makki

Formasi pimpinan dan staf sekolah     :

Kepala Sekolah                                       : Dra. Hj. Nur Djannah
Wks. Ur. Kurikulum                               : Dra. Muamaroh
Wks. Ur. Kesiswaan                               : Ir. Farid Djauhari
Wks. Ur. Sarpras                                    : Burhan Abiwanto, M.Pd
Wks. Ur. Humas                                     : Imam Syafi’i, S.Ag
TU Keuangan                                         : Anis Haidaroh, S.P.
TU Administrasi                                     : Isfaul Aini
TU Kesiswaan                                        : Moh. Fauzi Riza
Koordinator Laboran                              : Aisatul Chusnah,S.Pd.

Lina Ariati, S.Pd.
Toolman                                                 : Al Mujib Ridwan
Koordinator BK                                     : H. Amir Mahmud, S.Psi.
Guru BK                                                 : Ani Nuriko S.Pd.
Guru BK                                                 : Agung Nugroho S.Pd.
Koordinator Kelas Intensif                 : M. Hajir, S.Pd.

Formasi Guru

 1. Menurut Kelayakan
  1. Magister Kependidikan                                                  :   8  orang
  2. Sarjana Kependidikan / berakta                                   : 63  orang
  3. Sarjana Non Kependidikan / tidak berakta                :   4  orang 
                                                                                    Jumlah : 51  orang
  2. Menurut Status  
  1. Guru Tetap Yayasan                                                         :       3  orang
  2. Guru DPK                                                                           :       3  orang
  3. Guru Tidak Tetap (GTT)                                                   :      68  orang
  4. Guru Baru                                                                           :        3  orang  +
                                                                                  Jumlah   :      77 orang